Masterplan Rotterdams onderwijs: bouwen aan een sterke samenleving

Rotterdam,
25 augustus 2017
 

De gemeente Rotterdam presenteert in het Masterplan Onderwijs de toekomstvisie op het Rotterdamse onderwijs in 2030. Onderwijs moet alle kinderen gelijke kansen bieden. Het moet jongeren vormen tot weerbare volwassenen die wendbaar zijn op de toekomstige arbeidsmarkt en die zich makkelijk aanpassen aan de vele veranderingen waar zij mee te maken krijgen.

Met de toekomstvisie op het Rotterdamse onderwijs, beschreven in het Masterplan Onderwijs, geven gemeente en (onderwijs)experts aan hoe het onderwijs toekomstbestendig kan zijn en welke bijdrage het onderwijs kan leveren aan de toekomst van Rotterdam.

Trends

Het Masterplan schetst, vanuit het perspectief van het kind en demografische, sociale, technologische en economische trends, de onderwijsopdracht voor de komende jaren. Een belangrijke demografische trend is de toename van het aantal kinderen in Rotterdam en daarmee de vraag naar onderwijs. Een sociale trend met veel invloed is de groeiende sociaal economische ongelijkheid door verschil in opleiding en leeftijd. De mate waarin mensen zelfredzaam kunnen zijn, wat van hen steeds meer verwacht wordt, is daarbij relevant.

Onderwijsopdracht voor Rotterdam

De opdracht voor het Rotterdamse onderwijs is samen te vatten als meer kansengelijkheid, talentontwikkeling, vergroten weerbaarheid en werken aan burgerschap en leren werken in en aan een concurrerende economie. Kansengelijkheid begint met een goed en gevarieerd aanbod aan scholen in de hele stad. Er moet voor ieder kind altijd een goede school in de buurt zijn.

‘Meer kansengelijkheid, talentontwikkeling, vergroten weerbaarheid, werken aan burgerschap en leren werken in en aan een concurrerende economie.’

Om talenten niet onbenut te laten, moet iedere school een passende school zijn, waar aandacht is voor de speciale talenten en behoeften van een kind.

De klas is de samenleving in het klein. Door in het onderwijs te werken aan de democratische waarden van die samenleving, is de school voor de jeugd een oefenplaats in weerbaar reageren. Het is goed om de school te zien als een plek waar jonge mensen kunnen oefenen voor de samenleving en daarbij de principes hanteren die daarvan de grondslag vormen.

Onderwijs en bedrijfsleven moeten elkaar scherp houden op de nieuwste ontwikkelingen. Daarin zijn de afgelopen jaren ook al stappen gezet. Het onderwijs draait mee in lerende netwerken in Rotterdam. Ook zijn er mooie voorbeelden zoals de RDM Campus waar de samenwerking tot vergaande integratie van onderwijs en bedrijfsleven heeft geleid. Twaalf partners uit het beroepsonderwijs in de regio Rotterdam/Den Haag hebben een consortium opgericht om het onderwijs aan te laten sluiten bij de meest actuele ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Bedrijven kunnen de kennis van onderwijs en onderzoek benutten voor innovatie.

Bouwstenen

Om de opdracht voor het Rotterdamse onderwijs te realiseren geeft het Masterplan 10 bouwstenen. Deze bouwstenen geven richting voor wat nodig is en bieden tegelijkertijd ruimte voor het toekomstige onderwijsbeleid. De bouwstenen zijn de volgende.

  1. It takes a city: meer gebruikmaken van ouders en van de stad als rijke leeromgeving.

  2. In Rotterdam geven de beste leraren les;  leraren moeten zich kunnen richten op hun kerntaak.

  3. Pedagogische opdracht herijken, de opdracht moet zijn: kinderen helpen weerbare en verantwoordelijke volwassenen te worden die staan voor de samenleving, waarin zij leven. Ssamengevat is dat democratisch burgerschap.

  4. De beste basisschool is altijd in de buurt.

  5. Sterk en gevarieerd voortgezet onderwijs in de hele stad. (Het aanbod op Zuid moet beter, zodat kinderen in hun eigen gebied naar school kunnen).

  6. Inclusief onderwijs. Iedere school is een passende school: integratie regulier en speciaal onderwijs, zodat 99% van de kinderen in de eigen wijk naar school kan.

  7. Gebouwd voor de toekomst: onderwijshuisvesting; flexibiliteit en delen van voorzieningen met andere organisaties en bedrijven.

  8. Individuele mogelijkheden leerlingen leidend voor hun onderwijscarrière.

  9. Onderwijs en arbeidsmarkt werken samen (vakcolleges, leren op de werkvloer).

  10. Ruimte voor vernieuwing (stimuleren van innovaties door het onderwijs).

Totstandkoming Masterplan

Het masterplan is tot stand gekomen door de inzet, ervaring en hulp van de netwerken van partners binnen en buiten het onderwijs. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd en initiatieven in de stad bezocht.

Het Masterplan is een oproep aan alle partners om samenwerking te blijven opzoeken. Want ook voor de uitvoering van plannen geldt: niemand kan dit alleen. Rotterdam is de rijkste leeromgeving die een kind kan wensen en het onderwijs heeft iedereen nodig. Daarom wil de gemeente graag experts, vernieuwers en andere onderwijsprofessionals verbinden. Mensen met passie en ambitie, werkgevers die willen investeren en iedereen die zijn talenten wil ontwikkelen om gezamenlijk het onderwijs van de toekomst te realiseren.

Het Masterplan komt voort uit het #Kendoe Collegeprogramma Rotterdam 2014-2018 (PDF) en heeft relaties met het gezamenlijke Rotterdamse onderwijsprogramma Leren Loont! en de toekomstverkenning Roadmap Next Economy.

 

 

 

Een reactie plaatsen